Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p

Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p
ASEAN members.png

Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p (東南亞國家組合, Eng-gí: The Association of Southeast Asian Nations), sok-siá ASEAN, mā thang kiò chò A-sè-an, Tang-bêng ia̍h Tang-hia̍p, sī Tang-lâm-a kok-ka ê 1 ê cho͘-chit, hiān-chhú-sî ū 10 ê hōe-ôan-kok, lāi-té ê jîn-kháu ū 5 ek, thó͘-tē ū 450 bān pêng-hong-kong-lí, kok-lāi seng-sán mô͘-gia̍h lóng-chóng ū 7,370 ek bí-kim, nā hōe-ôan-kok ê bō͘-ek kim-gia̍h ka ka--khí-lâi thong-kiōng ū 7,200 ek Bí-kim.

Le̍k-súSiu-kái

Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p sī 1967 nî 8 go̍eh 8 hō tī Bangkok khí-chō--ê. Chi̍t-khai-sí ê 5 ê hōe-ôan-kok ū Ìn-nî, Má-lâi-se-a, Hui-li̍p-pin, Sin-ka-pho kap Thài-kok. Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p chêng-kàu-taⁿ í-keng ū 10 ê hōe-ôan-kok.

Hōe-ôan-kokSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái