Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p
ASEAN members.png

Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN; Tang-bêng; Tang-hia̍p), sī Tang-lâm-a kok-ka ê 1 ê cho·-chit, hiān-chhú-sî ū 10 ê hōe-ôan-kok, lāi-té ê jîn-kháu ū 5 ek, thó·-tē ū 450 bān pêng-hong-kong-lí, kok-lāi-seng-sán-mô͘-gia̍h lóng-chóng ū 7,370 ek bí-kim, nā hōe-ôan-kok ê bō͘-ek kim-gia̍h ka ka--khí-lâi thong-kiōng ū 7,200 ek bí-kim.

Le̍k-súSiu-kái

Tang-lâm-a Kok-ka Cho·-ha̍p sī 1967 nî 8 go̍eh 8 hō tī Bangkok khí-chō--ê. Chi̍t-khai-sí ê 5 ê hōe-ôan-kok ū Ìn-nî, Má-lâi-se-a, Hui-lu̍t-pin, Sin-ka-pho kap Thài-kok. Tang-lâm-a Kok-ka Cho·-ha̍p chêng-kàu-taⁿ í-keng ū 10 ê hōe-ôan-kok.

Hōe-ôan-kokSiu-kái

  •   Ìn-nî (Khí-ki ê hōe-ôan-kok)
  •   Má-lâi-se-a (Khí-ki ê hōe-ôan-kok)
  •   Hui-li̍p-pin (Khí-ki ê hōe-ôan-kok)
  •   Sin-ka-pho (Khí-ki ê hōe-ôan-kok)
  •   Thài-kok (Khí-ki ê hōe-ôan-kok)
  •   Brunei (1984 nî 1 go̍eh 8 hō ka-ji̍p)
  •   Oa̍t-lâm (1995 nî 7 go̍eh 28 hō ka-ji̍p)
  •   Laos (1997 nî 7 go̍eh 23 hō ka-ji̍p)
  •   Myanmar (1997 nî 7 go̍eh 23 hō ka-ji̍p)
  •   Kampuchea (1999 nî 4 go̍eh 30 hō ka-ji̍p)

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái