Ìn-nî-gí (Bahasa Indonesia) sī Tang-lâm-a kok-ka Ìn-nî ê koan-hong gí-giân, sǹg sī Má-lâi-gí ê chi̍t-ê siū kui-hoān ê hêng-sek. Ìn-nî-gí mā sī Lâm-tó gí-giân ê chi̍t hūn-chú, ū tāi-iok 1700 bān ê chāi-tē sú-iōng-chiá; thong-sè-kài koh ū 2 ek lâng ē-hiáu chit khoán gí-giân.

Bûn-jī hē-thóng

siu-kái

Ìn-nî-gí ēng Lô-má-jī lâi siá, it-poaⁿ ho͘-im kap tàu-jī chin tùi-tâng.

Jī-bó

siu-kái

Ìn-nî-gí ê jī-bó-hē chhái-ēng ki-pún ê 26-ê jī-bó.

Tōa-pún-jī
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sió-pún-jī
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ìn-nî-gí tùi jī-bó ê hō-miâ, sī tòe Hô-lân-gí jī-bó-hē kiâⁿ. Ìn-nî-gí ê jī-bó-hē sī chi̍t khoán im-sò͘-sek chiàⁿ-jī-hoat (phonemic orthography), in ê tan-jī sī chiàu ho͘-im tàu-jī, taⁿ ū chió-hūn bô chiàu-lē. Jī-bó Q, V, kap X sī hán tit ēng--ê, chú-iàu sī ēng ùi chioh-jī (gōa-lâi-gí).

Jī-bó Hō-miâ (kì IPA) Ho͘-im (kì IPA) Gōa-gí tùi-tâng
Aa a (/a/) /a/ a, ná a-pah
Bb (/be/) /b/ b, ná a-bú
Cc (/t͡ʃe/ ia̍h /se/) /t͡ʃ/ ch, ná Eng-gí ê check
Dd (/de/) /d/ d, ná Eng-gí ê day
Ee é (/e/) /e/ e, ná sa-te
Ff éf (/ef/) /f/ f, ná Eng-gí effort
Gg (/ge/) /ɡ/ g, ná gô-á
Hh ha (/ha/) /h/ h, ná hong
Ii i (/i/) /i/ i, ná sin
Jj (/d͡ʒe/) /d͡ʒ/ j, ná Eng-gí ê jam
Kk ka (/ka/) /k/ k, ná ka-cho̍k
Ll él (/el/) /l/ l, ná lán-lâng
Mm ém (/em/) /m/ m, ná a-má
Nn én (/en/) /n/ n, ná nè-sàng
Oo o (/o/) /o/ o, ná o
Pp (/pe/) /p/ p, ná pah-hòe
Qq ki (/ki/) /q/ q, ná Eng-gí ê queen
Rr ér (/er/) /r/ Ná Se-pan-gâ-gí ê rr, chhiūⁿ puerro
Ss és (/es/) /s/ s, ná sóng
Tt te (/te/) /t/ t, ná ta-ke
Uu u (/u/) /u/ u, ná ti-tu
Vv ve (/ve/ ia̍h /fe/) /v/ v, ná Eng-gí ê van
Ww we (/we/) /w/ w, ná Eng-gí ê wet
Xx ex (/ex/) /ks/ x, ná Eng-gí ê xylophone
Yy (/je/) /j/ y, ná Eng-gí ê yarn
Zz zet (/zet/) /z/ z, ná Eng-gí ê zebra

Ìn-nî-gí ia̍h ū siang-jī-bó (digraph) ê koan-liām, in sī hông tòng-chò chi̍t-ê jī-bó leh sú-iōng:[1]

Siang-jī-bó Ho͘-im Gōa-gí tùi-tâng
ai /ai̯/ uy, ná Eng-gí ê buy
au /au̯/ ou, ná Eng-gí ê ouch
oi /oi̯/ oy, ná Eng-gí ê boy
gh /ɣ/ ia̍h /x/ Ná Tek-gí ê ch, m̄-koh ū-siaⁿ
kh /x/ ch, ná Eng-gí ê loch
ng /ŋ/ ng, ná seng
ny /ɲ/ Ná Se-pan-gâ-gí ê ñ.
sy /ʃ/ sh, ná Eng-gí ê shoe

Goā-lâi-gí

siu-kái

Siū tio̍h si̍t-bîn kap î-bîn ê éng-hióng, Ìn-nî-gí ū chin chē tùi kî-tha gí-giân chioh lâi ê sû-gí. Chhan-chhiūⁿ Hô-lân-gí goân-thâu ê goā-lâi-gí ū polisi (kéng-chhat), wortel (âng-chhài-thâu) téng-téng. Tùi Phû-tô-gâ-gí lâi-ê ū chhan-chhiūⁿ sabun (sap-bûn) kap bola (kiû).

Ìn-nî-gí mā ū chiâⁿ chē Hok-kiàn-ōe goân-thâu ê goā-lâi-gí, chhan-chhiūⁿ mie (), lumpia (lūn-piáⁿ), teko (tê-kó͘). Lēng-goā koh ū Hoân-gí lâi-ê chhan-chhiūⁿ raja (ông), kaca (kiàⁿ/po-lê); A-la-pek-gí lâi-ê kitab (chheh), kamus (sû-tián) téng-téng.

Liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Ìn-nî-gí ê pán-pún.
  1. "Malay language, alphabets and pronunciation". www.omniglot.com.