Hā-īⁿ (下院, lower house), hā-gī-īⁿ (下議院) ia̍h chiòng-gī-īⁿ (眾議院), sī lióng-īⁿ-chè kok-ka sī ê gī-hōe chi it.[1]

Chù-kái siu-kái

  1. Bicameralism (1997) by George Tsebelis.