Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodhi Sisin Maha Vajiralongkorn Mahison Bhumibol Rajavarangkun Kitisirisumbun Adulyadej Sayaminthrathibet Ratwarodom Borommanat Bophit Phra Vajira Klao Chao Yu Hua (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1952 nî 7 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ), mā thang kiò chò Rama 10-sè, pún-miâ Vajiralongkorn (วชิราลงกรณ), sī Thài-kok ê kok-ông, tùi 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t kàu taⁿ chāi-ūi.

Maha Vajiralongkorn
วชิราลงกรณ
Thài-kok kok-ông
Chāi-ūi 2016 nî 10 goe̍h 13 ji̍t – taⁿ
Tài-koan-sek 2019 nî 5 goe̍h 4 ji̍t
Chêng-jīm Bhumibol Adulyadej
Choân-miâ
Phrabat Somdet Phra Paramendra Ramadhibodi Srisinra Maha Vajiralongkorn Mahisara Bhumibol Rajavarangkura Kitisirisumburna Adulyadej Sayamindradhipeshra Rajavarodom Borommanat Pobitra Phra Vajira Klao Chao Yu Hua
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Bhumibol Adulyadej
Lāu-bú Sirikit
Chhut-sì 1952 nî 7 goe̍h 28 ji̍t 1952-07-28(71 hòe)
 Thài-kok Bangkok
Chhiam-miâ