Thài-gí (ภาษาไทย; phasa thai; p̣hās̄ʹāthịy; IPA: [pʰāːsǎːtʰāj]) sī chi̍t-khóan gí-giân, sī Thài-kok ê koaⁿ-hong gí-giân chham kok-ka gí-giân, mā-sī Thài-cho̍k ê bó-gí. Thài-gí sī Tai-Kadai gí-giân chi-hā ê Tai gí-cho̍k (Tai group) ê chi̍t-ê hūn-ki. Chit-ê gí-giân ū siaⁿ-tiāu, sī chi̍t-khóan hun-sek-gí (analytic language). Thài-gí ê kù-hêng it-poaⁿ sī SVO-hêng (Chú-sû -- Tōng-sû -- Siū-sû), ū-sî ê séng-lio̍k chú-sû.

Su-siá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Thài-kok-jī

Chi̍t-kóa tāi-bêng-sû Siu-kái


(Thài-bûn)
RTGS
(Latin-hòa)
IPA
(kok-chè peng-im)
Ì-sù
ผม phom [pʰǒm] góa (ta-po͘ ; chèng-sek)
ดิฉัน dichan [dìːtɕʰán]) góa (cha-bó͘ ; chèng-sek)
ฉัน chan [tɕʰǎn] góa (lâm-lú thong-iōng; hui-chèng-sek)
คุณ khun [kʰun] lí (lé-māu)
ท่าน thaan [thâan] lí (lé-māu; tùi sī-tōa, siōng-ūi)
เธอ thoe [tʰɤː] lí (hui-chèng-sek), i (cha-bó͘ ; hui-chèng-sek)
เรา rao [raw] góan, góa (hán-iōng)
เขา khao [kʰǎw] i
มัน man [mɑn] i (hui-lâng)
พวกเขา phuak khao [pʰûak kʰǎw] in
พี่ phi [pʰîː] hiaⁿ-chí (kî-thaⁿ chhin-chiâⁿ chham hui-chhin-chiâⁿ iā-ē-sái)
น้อง nong [nɔːŋ] tī-mōai (kî-thaⁿ chhin-chiâⁿ chham hui-chhin-chiâⁿ iā-ē-sái)
ลูกพี่ ลูกน้อง luk phi luk nong [luːk pʰiː luːk nɔːŋ] cousin (male or female)

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái

 
Wikipedia
Wikipedia ū Thài-gí ê pán-pún.
 
Wiktionary
Wiktionary ū Thài-gí ê pán-pún.