Pang-bô͘:Translating

Thài-gí ê bú-gí sú-iōng-chiá (tiàm Bangkok lo̍k--ê)

Thài-gí (ภาษาไทย; phasa thai; p̣hās̄ʹāthịy; IPA: [pʰāːsǎːtʰāj]) sī chi̍t khóan gí-giân, sī Thài-kok ê koaⁿ-hong gí-giân chham kok-ka gí-giân, mā sī Thài-cho̍k ê bó-gí. Thài-gí sī Tai-Kadai gí-giân chi-hā ê Tai gí-cho̍k (Tai group) ê chi̍t ê hūn-ki.

Thài-gí sī Thài-kok ê 60-gōa ê gí-giân lāi-té, bú-gí chham choân-thé ê sú-iōng-chiá siōng-chē ê gí-giân.

Chit-ê gí-giân ū siaⁿ-tiāu, sī chi̍t khóan hun-sek-gí (analytic language). Thài-gí ê kù-hêng it-poaⁿ sī SVO-hêng (chú-sû-tōng-sû-siū-sû); iah-m̄-koh chú-sû ē hŏng séng-lio̍k--khì.

Su-siá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Thài-kok-jī

Bûn-hoat siu-kái

Àn Gí-giân Lūi-hêng-ha̍k ê koan-tiám lâi khòaⁿ, Thài-gí hŏng hun-lūi-chò hun-sek-gí (analytic language). I ê kù-hêng sī chú-sû-tōng-sû-siū-sû, m̄-koh chú-sû tiāⁿ-tiāⁿ ē séng-lio̍k-tiāu. Thài-gí ê tāi-bêng-sû ē kin-kù kóng--ê lâng kah thiaⁿ--ê lâng ê sèng-pia̍t iah-koh-ū koan-hē lâi kái-piàn.

Hêng-iông-sû kah hù-sû siu-kái

Hêng-iông-sû kah hù-sû bô siáⁿ-mih chha-pia̍t, chin chē jī lóng ē-tàng chò 2 khoán ê kong-lêng sú-iōng. In tòe tī in siu-sek ê āu-piah; bêng-sû, tōng-sû, a̍h-sī kî-thaⁿ ê hêng-iông-sû/hù-sû lóng ū khó-lêng.

Tōng-sû siu-kái

Bêng-sû siu-kái

Bêng-sû jī-kù siu-kái

Tāi-bêng-sû siu-kái


(Thài-bûn)
RTGS
(Latin-hòa)
IPA
(kok-chè peng-im)
Ì-sù
ผม phom [pʰǒm] góa (cha-po͘  ; chèng-sek)
ดิฉัน dichan [dìːtɕʰán]) góa (cha-bó͘ ; chèng-sek)
ฉัน chan [tɕʰǎn] góa (lâm-lú thong-iōng; hui-chèng-sek)
คุณ khun [kʰun] lí (lé-māu)
ท่าน thaan [thâan] lí (lé-māu; tùi sī-tōa, siōng-ūi)
เธอ thoe [tʰɤː] lí (hui-chèng-sek), i (cha-bó͘ ; hui-chèng-sek)
เรา rao [raw] góan, góa (hán-iōng)
เขา khao [kʰǎw] i
มัน man [mɑn] i (hui-lâng)
พวกเขา phuak khao [pʰûak kʰǎw] in
พี่ phi [pʰîː] hiaⁿ-chí (kî-thaⁿ chhin-chiâⁿ chham hui-chhin-chiâⁿ iā ē-sái)
น้อง nong [nɔːŋ] tī-mōai (kî-thaⁿ chhin-chiâⁿ chham hui-chhin-chiâⁿ iā ē-sái)
ลูกพี่ ลูกน้อง luk phi luk nong [luːk pʰiː luːk nɔːŋ] cousin (male or female)

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 
Wikipedia
Wikipedia ū Thài-gí ê pán-pún.
 
Wiktionary
Wiktionary ū Thài-gí ê pán-pún.