Chòe-ko hoat-īⁿ (最高法院) sī hiān-tāi siā-hōe siōng-koân chân-kip ê su-hoat ki-koan; thong-siông ióng-iú tùi sò͘-siōng ê chòe-āu sím-phoàⁿ-koân, kap tùi hoat-lu̍t ê chòe-āu kái-soeh-koân, tān-sī si̍t-chè ê koân-le̍k kap miâ-hō tī bô-kāng ê kok-ka mā ē bô-kāng.

Siong-koan siu-kái