Ko-téng hoat-īⁿ

Ko-téng hoat-īⁿ (高等法院) sī tē-ūi pí chòe-ko hoat-īⁿ khah-kē ê chi̍t chióng hoat-īⁿ; thong-siông ióng-iú bû-hān ê su-hoat koán-hat-koân.

Siong-koan修改