Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Su-hoat (khu-pia̍t).

Chiū hoat-lu̍t-tek lâi kóng, su-hoat (司法) he̍k-chiá-sī kóng su-hoat hē-thóng sī chí hoat-īⁿ tāi-piáu chú-koân iah kok-ka lâi chò kong-gī ê chú-chhâi. Su-hoat hē-thóng sī beh chò kái-koat kau-liâu ê lō͘-iōng--ê.

Su-hoat ki-koan tō sī chí hoat-īⁿ pún-sin, su-hoat jîn-oân pau-koat hoat-koaⁿ, chhui-sū, su-kì-koaⁿ kap hoat-īⁿ lāi-té ê kî-thaⁿ hia̍p-chō͘ ki-koan ūn-chok sūn-sū ê kong-bū-oân. Chóng--sī pō͘-pêng leh sú-iōng ê sî bô hiah giâm-keh, hoān-ûi ē ke chin khoah, tī chi̍t-koá kok-ka--ni̍h, ū-sî-chūn liân sio̍k-tī hêng-chèng-koân ê kéng-chhat, tiau-cha jîn-oân téng-téng mā kā kóng chāi lāi, sui-bóng án-ne, tio̍h chù-ì su-hoat kap hêng-chèng sū-si̍t-siōng sī chèng-hú hun-koân lāi-té ê 2 ê bô-kâng ê pō͘-hūn.

Hun-koân ê chè-tō͘ kā chèng-hú àn lō͘-iōng hun-thiah chò bô-kâng ê toā pō͘-mn̂g. Àn it-poaⁿ lí-sióng ê siat-kè, su-hoat sī chit lāi-té ê 1 ê to̍k-li̍p tan-ūi, i chiáng-ak kái-soeh hoat-lu̍t kap àn hoat-lu̍t sím-phoàⁿ ê koân.