Kéng-chhat (警察) sī kóng chi̍t khoán thé-hē kiam i ē-té hit hūn chit-gia̍p (kéng-chhat-koaⁿ), in chú-iàu ê chit-chek sī chip-hoat, uî-chhî kong-kiōng an-choân, pó-hō͘ sèⁿ-miā kah pó-chiòng châi-sán téng-téng. Kok-kok ê kéng-chhat it-poaⁿ lóng ē-sái hun-chòe sûn-kéng kah hêng-kéng nn̄g ê tōa hē-thóng, jiân-āu chiah koh sè-hun sêng-uî to-chióng kang-chok luī-pia̍t.

Chi̍t uī Tek-kok ê kéng-chhat.