Chú-khoân

(Tùi Chú-koân choán--lâi)

Chú-khoân (主權) sī chi̍t ê kok-ka tuì i ê koán-ha̍t khu-he̍k só͘ ióng-iú ê chì-ko-bû-siōng ê chèng-tī khoân-le̍k. Chú-khoân sī chi̍t ê ióng-iú pâi-tá-sèng ê khoân-le̍k. Kán-tan kóng, chiū-sī "chū-chú chū-koat" ê chòe-ko khoân-ui. Chú-khoân hiòng lāi sī li̍p-hoat, hêng-chèng kap su-hoat ê khoân-le̍k lâi-goân, hiòng gōa i sī tùi-gōa kau-óng pó-chhî to̍k-li̍p chū-chú ê chi̍t chióng le̍k-liōng kap ì-chì.