Si̍t-bîn-tē (殖民地) sī teh kóng 1-ê kok-ka (a̍h-sī tē-khu) ê chèng-tī kah keng-chè khì hō͘ pia̍t-ê kok-ka khòng-chè, pún-kok sit-khì to̍k-li̍p kah chú-chhâi ê kôan-lī, i ê kok-ka (a̍h-sī tē-hng ) chu-gôan siū lâng khau-pak a̍h-sī pà-chiàm, chit-khóan ê kok-ka (a̍h-sī tē-khu ) hō͘-chòe si̍t-bîn-tē. Pìh-jû-kóng, Ìn-tō͘ kah Hiong-káng khah-chá sī Eng-kok ê si̍t-bîn-tē; Tâi-ôan chêng-keng sī Ji̍t-pún ê si̍t-bîn-tē. Hiān-chú-sî, sè-kài-siōng tōa-to-sò͘ ê si̍t-bîn-tē chha-put-to lóng têng-thâu he̍k-tit to̍k-li̍p--ah, iah sè-kài si̍t-bîn thé-hē mā í-keng bô chûn-chāi lo·h. Put-jī-kò ôan-á ū sió-pō͘-hūn ê si̍t-bîn-tē kàu-taⁿ iá-bōe to̍k-li̍p, phì-jû-kóng Puerto Rico, Guam, Guantanamo chia-ê só͘-chāi iu-gôan cho-siū Bí-kok ê si̍t-bîn thóng-tī, m̄-koh in ū it-tēng ê chū-tī-kôan.

Si̍t-bîn chú-gī ê chèng-chhek mā it-kòan siū-tio̍h sè-kan-jîn ê phoe-phêng.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái