Si̍t-bîn-chú-gī

(Tùi Si̍t-bîn chú-gī choán--lâi)

Si̍t-bîn chú-gī (殖民主義) ê tēng-gī sī : kiông-kok khò bú-le̍k a̍h-sī keng-chè le̍k-liōng, tiāⁿ-tiāⁿ tùi kok-le̍k khah nńg-chiáⁿ ê kok-ka a̍h-sī tē-khu chìn-hêng ap-pek, thóng-tī, khau-pak he̍k-chiá bôa-sái (Hôa-gí:奴役) ê chèng-chhek.

1898

Si̍t-bîn chú-gī chèng-chhek ê chhiú-tōaⁿ siu-kái

Si̍t-bîn chú-gī thong-siông thé-hiān tī hái-gōa î-bîn, chu-pún su-chhut, siong-phín kheng-siau, khau-pak gôan-liāu kah bóe-bōe lô͘-lē chit-kúi-ê hong-bīn. Si̍t-bîn chú-gī kok-ka óng-óng tī-leh to̍at-chhú si̍t-bîn-tē liáu-āu, tiàm hia jīn-bēng chóng-tok chìn-hêng thóng-tī kah kóan-lí, pau-koat tīn-ap tng-tē it-chhè ê kek-bēng hêng-tōng.

Si̍t-bîn chú-gī ê bô-bóe-lō͘ siu-kái

Sè-kài si̍t-bîn chú-gī thé-hē keng-kòe tē-it-chhù sè-kài tāi-chiàn liáu-āu khái-sí chhut-hiān khōng-kha-khiàu ê hiān-siōng, kàu-kah tē-jī-chhù sè-kài tāi-chiàn liáu-āu í-keng ki-pún pang-soaⁿ. Hit-tong-sî, chin chōe A-chiu kah Hui-chiu kok-ka sio-liân-sòa he̍k-tit tok-li̍p ê tē-ūi, chí-ū chió-sò͘ kok-ka kah tē-khu kàu-taⁿ iu-gôan bô pái-thoat si̍t-bîn chú-gī ê thóng-tī.

Si̍t-hêng kòe si̍t-bîn chú-gī chèng-chhek ê kok-ka siu-kái