Hoan-pêng (Hàn-jī: "番爿") Che sī khah-chá Tiong-kok Bân-lâm-lâng tùi Tang-lâm-a kok-ka ê chheng-ho·.

Kòe-khì, "Tiong-kok" hō-chò "Tn̂g-soaⁿ"; "hôa-kiâu" hō-chò "hoan-kheh" (番客). Hoan-pêng, hoan-kheh lóng ū khin-sī ê ì-bī tī teh, piáu-sī bô bûn-bêng.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái