Kipchak Hān-kok

Kipchak Hān-kok, mā hō N̂g-kim Kok (Altan Ord) ia̍h Jochi ê Ulus, sī goân-té Bông-kó͘ āu--lâi Turk-hòa ê hān-kok, sī 13 sè-kí ê sî kiàn-li̍p, tāi-seng sī Bông-kó͘ Tè-kok tī sai-pak-pêng ê hun-pō͘. 1259 nî Bông-kó͘ Tè-kok hun-lia̍t, Kipchak Hān-kok toh pìⁿ to̍k-li̍p leh ūn-choán ê hān-kok.

1300 nî chó-iū ê Kipchak Hān-kok sè-le̍k.