Tugh Temür (Bông-kó͘-gí: ᠲᠥᠪᠲᠡᠮᠦᠷ / Төвтөмөр, 1265 nî - 1307 nî), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Jayaatu Khan (ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
/ Заяат хаан), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Bûn-chong (元文宗), sē-hōSèng-bêng Goân-hàu Hông-tè (聖明元孝皇帝).

Tugh Temür

I tī 1328 nî 10 goe̍h kàu 1329 nî 4 goe̍h thâu hoê chāi-ūi, 4 goe̍h 3 hō, jiōng-ūi hō͘ i ê ko-ko Kuśala. Hí nî 9 goe̍h Kuśala koè-sin, i tiông-sin teng-ki choè kàu 1332 nî.