Ayurbarwada (Bông-kó͘-gí: ᠠᠶᠤᠤᠷᠪᠠᠯᠪᠠᠳ / Аюурбарбад, 1285 nî - 1320 nî), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Buyantu Khan (ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
/ Буянт хаан), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1311 nî kàu 1320 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Jîn-chong (元仁宗), sē-hōSèng-bûn Khim-hàu Hông-tè (聖文欽孝皇帝).

Ayurbarwada