ISO 639-3 sī giân-gí hō-bé ê chi̍t khoán kok-chè phiau-chún. Tēng-gī hia giân-gí-bé ê sî, chi̍t kóa giân-gî sī siat chò macrolanguage ("tōa-giân-gí"), tang-tiong hâm kò-piáu ê giân-gí. Chi̍t khoán hun-lūi sī beh pang-chō͘ ISO 639-3 kap kî-tha phiau-chún, pí-lūn ISO 639-2.

Chi̍t khoán tùi-èng koan-hē ū-sî àm-sī nn̄g khoán giân-gí piàn-khoán chi kan ê chha-pia̍t sī pí it-poaⁿ kâng giân-gí ia̍h chhin-sio̍k giân-gí chi kan khah tōa. Ū-sî mā sī beh chhù-lí ū-ê giân-gí put-sî tī cho̍k-kûn ia̍h chèng-tī ê lí-lō͘ tang-tiong pun chò kâng giân-gí ia̍h bô-kâng giân-gí ê chêng-hêng.

Chóng-sī ISO 639-3 ê macrolanguage pun-kui-lūi m̄-sī it-tì--ê. Pí-lūn "Chinese" ("Tiong-kok-gí") siat chò macrolanguage, tang-tiong hâm chē-chē bô hō͘-siōng lí-kái-sèng ê giân-gí; m̄-koh tian-tò bô kā "Standard German" ("Phiau-chún Tek-gí"), "Bavaria German" téng chhin-goân ê giân-gí siat chò macrolangoage, sui-bóng in sī pí "Chinese" koh khah ū hō͘-siōng lí-kái-sèng.