Thó-lūn:He̍k-chheⁿ

(Tùi 惑星 choán--lâi)

Góa tē-it-pái thiaⁿ-tio̍h "he̍k-chheⁿ" chit-khóan kóng-hoat--neh. Kám ē-sái kā góa kóng ū sím-mi̍h kin-kì--bô, pí-lūn-kóng: toh-chi̍t-pún jī-tián, sû-tián lāi-té ū siu, he̍k-chiá-sī ū sím-mi̍h-lâng án-ne kóng. To-siā ! Taokara 11:08 2005-11-11

  • he̍k-chheⁿ sī Ji̍t-pún ê kóng-hoat
  • Chū-chá ang-á-chheh kap bàng-kah chha-put-to lóng sī án-ne siá (ēng hàn-jī)
  • Tiong-bûn ê planet kap star lóng sī hêng-seng
  • Goá chiām-sî kā star hoan-chò chheⁿ (A-giâu tī Ji̍t-thaû hit phiⁿ ê ēng-hoat?), kā planet hoan-chò he̍k-chheⁿ, kā thian-bûn ê mi̍h-kiāⁿ hoan-chò ...-chheⁿ, kā ū ì-sù ê miâ chiàu pe̍h-oē lâi hoan (chhiūⁿ kóng Pluto hoan-chò Mê-ông-chheⁿ, bô hoan-chò Bêng-ông-seng)
  • Chhì siá kai-toāⁿ, chhiáⁿ tak-ê chīn-liōng siu-kái, pó͘-chhiong. Ló͘-la̍t. --Kiatgak 11:33, 11 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)


Tī Ji̍t-bûn jī-tián lāi-té chhōe-tio̍h--ah ^^ Án-ne chin hó, kah-sī éng-kòe lóng án-ne kóng, lán tong-kî-jiân tio̍h chiàu án-ne kóng tō hó, M̄-bián tòe Hôa-gí tī hia teh kái lâi kái khì. Chán ! Taokara 15:23, 11 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Góa mā m-bat thiaⁿ-kòe "he̍k-chheⁿ" chit sû. Tâi-ôan-ōe tōa-sû-tián (ISBN 9573240785) kap Tai-gi Hôa-gí sòaⁿ-téng sû-tián long kā planet hoan-chòe hêng-seng.
A-cai 04:30, 27 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
Goá éng-kò mā m̄-bat thiaⁿ lâng kóng "he̍k-chheⁿ". Siūⁿ-siūⁿ leh, mā m̄-bat thiaⁿ lâng kóng "hêng-seng", "hêng-chheⁿ". Nā chiàu Hoâ-gí (bo̍k-chêng) ê kóng-hoat, 行星 sī "planet", ah 恆星 sī "star", m̄-koh tī lán oē lóng tha̍k chò "hêng-seng", "hêng-chheⁿ". Án-ne si̍t-chāi ē hoe. A-giâu 12:34, 27 Peh-goe̍h 2006 (UTC)
Goá kin-á-jit mn̄g bó-gí sī Bân-lâm-gú ê lâng ê sî-chūn, i kā goá kóng "planet" kap "star" kan-nā kóng chheⁿ niâ. I kóng chit-má, in-ūi tōa-to-sò· kóng Bân-lâm-gú ê lâng mā ē-hiáu kóng bat ê gú-giân (te̍k-pia̍t sī Hôa-gí), só·-í kóng Bân-lâm-gú ê lâng tùi chhin-chhiūⁿ chit-khóan thian-bûn-ha̍k ê kho-ha̍k chóan-iū-bêng-sû, it-poaⁿ lóng bô chin chhim-ji̍p ê tì-sek. ah ... khó-lêng sī i a-kong, a-má hit-ê nî-tāi khah ē-hiáu kóng chit-khóan ê ōe, m̄-koh kin-á-jit chiok chió lâng án-ne kóng. Chhiáⁿ-mn̄g, lí jīn-ûi goá téng-bīn ê soeh-bêng ū tō-lí bô (nā-sī lí ū-hèng-chhù, chhiáⁿ chham-khó en:wiktionary:Talk:dwarf planet kap en:wiktionary:Wiktionary:Tea_room#Talk:dwarf_planet)?
A-cai 10:57, 28 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Chheⁿ (chhiⁿ) kiám-chhái sī àm-sî thiⁿ-téng ē kng ē sih, koh bô goe̍h-niû hiah toā khian ê mi̍h, āu--lâi chiah chai-iáⁿ tâng-sî-á ū hun chin chē chióng. A-giâu 13:01, 28 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

 
太陽系的惑星(IAU, 2006),照大細比例畫,上頂懸是日頭的一屑仔囝

惑星 (planet)是佇軌道咧踅的星體,毋過伊本身毋是,嘛毋是長尾星,惑星嘛有咱講做行星

希臘語共惑星號做πλανήτης, planētēs,意思是天頂拋拋走的羅漢跤仔

惑星的定義在來攏有爭議,有的天文學家建議冥王星莫算做太陽系的惑星,有的講愛閣增加到15、20甚至閣較濟,國際天文組合 (International Astronomical Union)佇2006年決議共冥王星掠做矮惑星,徛講咱徛的太陽系 (solar system)有8粒惑星。

太陽系以外有星系 (star system)有極短周期惑星。

返回 "He̍k-chheⁿ" 頁面。