Thó-lūn:Tn̂g-bóe-chhiⁿ

(Tùi 長尾星 choán--lâi)

長尾星 siu-kái

1997年海爾-鮑普(Hale-Bopp)長尾星閣來拜訪

長尾星 (comet)是咧踅的一種星體,伊若較倚星的時,星的輻射會影響著長尾星核(comet nucleus),造成長尾星毛(coma)和尾溜,長尾星核本身是石頭、冰、坱埃組成的細粒惑星,長尾星若較倚大粒的星體,伊的軌道會受干擾來變化,甚至會走入去星裡choăⁿ烏有去,抑是永久走離開,袂閣轉頭,長尾星又閣號做掃帚星彗星等等。

返回 "Tn̂g-bóe-chhiⁿ" 頁面。