Thó-lūn:Hêng-chheⁿ

新增話題
此頁面上沒有任何討論。
(Tùi choán--lâi)


(star)是一種用核子融合來產生能量質量真大,電漿組成的的星體,離地球上近的星就是日頭惑星攏是反射星發出來的光,星本身會透過烏體 (black body)輻射的作用來發光,星嘛號做恆星,表示永久袂變動,總是咱這馬知影會有新的星來產生,星燒到尾嘛會滅亡。

返回 "Hêng-chheⁿ" 頁面。