Thó-lūn:Chit-liōng

(Tùi 質量 choán--lâi)

質量Siu-kái

質量 (mass)是一項物件包含的物質(matter)佮能量,一項物件的質量佇佗攏相(相同),啊若重量就會有精差,佇相對論,不變質量 (invariant mass)對無仝參考系(reference frame)的觀察者嘛攏是相(相同);毋過相對質量 (relativistic mass)就會有精差,佇國際單位系統(SI),質量的單位是公斤(kg)。

返回 "Chit-liōng" 頁面。