Thó-lūn:Kng

(Tùi choán--lâi)

kāng-sî kap kâng-sî siu-kái

  • Tâi-oân ná-chhiūⁿ hán leh thiaⁿ lâng kóng kâng-sî, m chai tah-lo̍h án-ne kóng? --Kiatgak 04:01, 20 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
 

,是波長會得予目睭看著的電磁波,徛講看有光,啊若技術的抑是科學講的光,就包含凊彩波長的電磁波。

光有三種基本性質:

  • 強度,抑是波幅 佮咱感覺著的光度有底代。
  • 頻率,抑是波長,咱看著的色。
  • 偏光,就是顫動的角度,普通環境小可會使感覺著的海丁格的畫筆(Haidinger's brush)這个現象。

物質波粒二元性,光仝時有波佮粒子二種性質佇咧,光的本質是現代物理學的一个關鍵問題。

返回 "Kng" 頁面。