Thó-lūn:É-he̍k-chheⁿ

(Tùi 矮惑星 choán--lâi)

Hoat-kiàn goá gō͘-kái IAU kóng--ê "[clear] the neighbourhood around its orbit" ê ì-sù. Goá ē chhì kái chiàⁿ, chhiáⁿ sûn khoàⁿ. A-giâu 19:03, 25 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

Chham-khó en:Clearing the neighbourhood. A-giâu 19:10, 25 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

矮惑星 siu-kái

根據國際天文學組合 (IAU) 2006年的定義 [1]矮惑星 (dwarf planet) 是一款有合下跤條件的星體 (celestial body):

  1. 有踅日頭
  2. 質量有夠予伊家己的引力壓過(rigid body forces),戴著伊變成(hydrostatic equilibrium)的形(倚球形);
  3. 無甲伊的軌道附近清清氣;
  4. 毋是衛星。

IAU 目前甲今承認四粒矮惑星:Ceres、冥王星、 Makemake、Eris.

返回 "É-he̍k-chheⁿ" 頁面。