• Miâ-sèⁿ: Lâu Sêng-hiân
  • Khiā-ke ê só·-chāi: Tâi-oân Tâi-pak-kōan Éng-hô-chhī
  • Choan-gia̍p: Châi-bū, keng-chè
  • Gí-giân: Hō-ló, Hôa-gí, Eng-gí, Ji̍t-gí
  • Kim-giân: Bô koh chāi-tiāⁿ, mā bô pàng-gōa-gōa.