UkrayinaSiu-kái

Taokara hiaⁿ (?), to-siā lí siá hit chat koan-hē Ukraina ê bûn-jī. Taⁿ in-ūi pún-té tō ū Ukrayina tī teh, hia ê bûn-jī í-keng kā ha̍p-pèng (to-siā User:Kaihsu). Koh, gōa-gí (chhiūⁿ Commonwealth of Independent States) m̄-bián chò link (Commonwealth of Independent States). Nā chún ū beh kā chioh lâi chò sin sû (=gōa-lâi-gí), án-ne chiah lâi chò link (=bûn-chiuⁿ). Lí khoàⁿ, án-ne ē-iōng-tit bē? Í-siōng. A-giâu 07:49, 26 Nov 2004 (UTC)

Pháiⁿ-sè, góa hut m̄-tio̍h--khì: seng ū Ukraina, chiah koh chông chhut 1 ê Ukrayina! A-giâu 14:47, 3 Dec 2004 (UTC)

Taokara: Nā kóng kāng nî-hòe ê lâng, góa it-poaⁿ taⁿ-á khai-sí kiò hiaⁿ/ché, se̍k-sāi liáu-āu tō bô koh kiò ah. Ah lí èng-kai ū hoat-kiàn kóng, Holopedia bô chhiūⁿ toā-hêng ê Bí Bí É-suh siā-khu nāu-jia̍t kún-kún, siáⁿ-mi̍h to bóng oē. Che 1 pō·-hūn sī lâng chió ê in-sò· (in-ūi lâng chió, ē lâi siá--ê khah chē sī "chē-ē-tiâu" ê kò-sèng), ah 1 pō·-hūn sī án-choáⁿ iōng Tâi-gí 哈拉, kóng kóa 543...tùi 1-kóa-á lâng lâi kóng iáu sī 1 ê ki-su̍t būn-tê. Tong-jiân oân-ná ū 1 pō·-hūn sī Wikipedia ê thoân-thóng lah. A-giâu 04:13, 28 Nov 2004 (UTC)

WikiCommons ê Tô·, siòngSiu-kái

Taokara, góa ê Firefox bô (bô hoat-tō·?) hián-sī chhut Tang-hia̍p lāi-té hit bīn kî-á, góa choaⁿ-á khì Commons:Category:Flags of international organizations chhōe 1 bīn lâi tàu, āu--lâi chiah hoat-kak lí oân-ná ū thoân 1 ê sio-siâng ê kî-á khí-lâi lán chia. Che bô iáu-kín, chí-sī beh kā lí kóng Commons hit pêng ū--ê ē-sái the̍h lâi iōng. Khah kū--ê Wiki bô án-ne chò, chú-iàu sī in í-chá bô chiah-ni̍h-á hó-khang ê ho̍k-bū, tì-sú ta̍k-ê lóng upload kāng-khoán he̍k-chiá chhin-chhiūⁿ ê âng-á. A-giâu 20:44, 1 Dec 2004 (UTC)

11 go̍eh 21 hōSiu-kái

Taokara: Ji̍t-kî kám hó chò link, chit ê būn-tê tī pa̍t-ê Wiki ū gī-lūn. 1 ê khoàⁿ-hoat sī kóng "bô pit-iàu". Ah m̄-koh mā ū lâng kám-kak "ū su-iàu". Che chú-iàu sī in-ūi tī tōa-hêng ê Wikipedia ū teh chò "Selected anniversaries/Le̍k-sú-siōng ê chit kang". Ū link beh chhiau-chhōe ji̍t-kî ke chin kán-tan (Tó-ūi liân kàu chia kā chhi̍h--loeh tō lóng khoàⁿ hiān-hiān). Chóng--sī tī lán chia che iáu m̄-sī 1 ê in-sò·, ū link bô link bô siáⁿ éng-hióng. A-giâu 07:23, 3 Dec 2004 (UTC)

Hit ê liân-kiat góa chò ê. Góa khah chiān ê khoán :) Góa siá ê pō·-hūn bô hān-chè lâng kái (lūn chin kóng, mā bô koân-lī hān-chè). Góa nā chún bô jīm-tông khah tōa ê kái-piàn, it-poaⁿ ē khì hām tong-sū-jîn thó-lūn.

Chhiam-miâ ū 1 ê phiat-pō·: phah ~~~~ a̍h sī ~~~. A-giâu 15:12, 3 Dec 2004 (UTC)

"Click" án-choáⁿ hoan-e̍k khah hó?Siu-kái

Taokara, !Xóõ-gú hit phiⁿ ū beh hoan-e̍k Eng-gí "click" (Hôa-gí: 滴答?), m̄-koh góa siūⁿ poàⁿ po· iá-sī siūⁿ bô pō·. M̄-chai lí kám ū khah hó ê pān-hoat? A-giâu 06:14, 18 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

To-siā lí poah-kang su-khó chit-ê būn-tê. Che kiám-chhái ū 2 pō·-hūn: (1) Click ê ki-su̍t iōng-gí án-choáⁿ hoan-e̍k, (2) án-choáⁿ iōng thong-sio̍k gí-giân biô-siá. Suh-khùi-im chit-ê bêng-sû lia̍h hoat-im ê tōng-chok (chi it); "click" sī biô-siá tōng-chok ê kiat-kó. In-ūi bô kāng gí-giân ê im-chi̍p (sound inventory) chha chin chē, káu-á iōng Eng-gí pūi (bark) ê kiat-kó sī "woof woof", Hôa-gí káu-á pìⁿ "wang wang", tt.

Góa kám-kak suh-khùi-im nā ē-tàng sūn-lī hām implosive/入破音 ū khu-pia̍t, án-ne hoan-e̍k èng-kai ē-iōng-tit. Put-kò góa sêng-jīm m̄-sī chin liáu-kái siong-koan ê iú-chiat.

Chham-khó chu-liāu: [1].

(Í-āu góa nā ū tiàm lí chia siá-jī, ē-sái ti̍t-chiap tī chia hôe-èng, m̄-bián khì góa hia, án-ne khah khoàⁿ-ē-chhut kui-ê tùi-ōe ê bīn-māu. Ló·-la̍t.)

A-giâu 06:32, 21 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Bán-bīn hit phiⁿSiu-kái

Taokara, ló·-la̍t siá Bán-bīn hit phiⁿ, o̍h tio̍h chin chē. A-giâu 17:27, 22 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

MošovceSiu-kái

Thanks for translating the article :-)) Peter, Slovakia

You are welcome. It's not an article yet, just several lines only. ^^"

cdo wikiSiu-kái

Taokara hiaⁿ, chhiáⁿ lí lâi-khì Bân-tang-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chòe koán-lí-goân! To-siā! -GnuDoyng 09:36, 2 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

GnuDoyng hiaⁿ, ia̍h-sī kî-thaⁿ ê hó-sim-lâng, chhiáⁿ mn̄g goá beh án-choáⁿ piáu-sī chi-chhî--hahⁿ @@" Ài án-choáⁿ siá? Taokara 09:47, 2 cha̍p-goe̍̍h, 2006
Seng tiàm Bân-tang-oē e wikipedia kui 1-ê hō͘-thâu, jiân-aū khì cdo:Wikipedia:Hèng-céng Ìng-nguòng#GnuDoyng chhiam-miâ. --Chùn-hiàn 15:21, 2 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
To-siā, tāi-chì í-keng pān hó-sè--ah. ^^ Taokara 16:03, 2 October 2006 (UTC)

interwiki linkSiu-kái

Nā chham-khó en: iā-sī ja:, chhiáⁿ ka interwiki link. – Kaihsu 05:25, 30 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)

Ok, liáu-kái. Taokara 08:30, 30 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)

iugo hoyong-e banlam tsutian ma?Siu-kái

skyp:sven0921Sven70 2010-nî 11-goe̍h 8-jἰt (Pài 1) 07:30 (UTC)

Goá nā bô gō͘-hoē lí ê ì-sù, lí sī teh mn̄g kám ū khah hó-iông ê sû-tián. Ū kúi-ê-á bāng-lō͘ sû-tián thang chham-khó:
http://taigi.fhl.net/dict/
http://210.240.194.97/iug/Ungian/soannteng/chil/Taihoa.asp
Choá-pún ê sû-tián, thang chham-khò chit pún: http://ungian.pixnet.net/blog/post/29463858
Taokara 11:30, 1 Gō͘-goe̍h 2011 (UTC)

您于zh-min-nanwiki上的(管理员)权限状态Siu-kái

您好。有关移除“高级权限”(管理员、行政员等)的方针已于2013年获得社群共识而通过。根据该方针,监管员正在审核没有不活跃方针的wiki上的活跃程度。

您于上面列出的wiki符合了不活跃标准(超过2年既无编辑又无日志操作)。由于这个wiki没有自己的权限审核程序,全域方针在此适用。

如果您希望保留您的权限,您应该通知您所在wiki的社群有关监管员向您发送这条有关您不活跃的信息的事实。如果您所在社群有讨论并且他们希望保留您的权限,请在元维基的监管员通告板联络我们,并链接至您本地社群的有关他们希望继续保留您权限请求的討論串。

如果您希望辞去您的权限,您可以直接在此回复或前往元维基请求移除您的权限

如果在约一个月之后这里没有任何回应,监管员将会移除您的管理员和/或行政员权限。在模糊不清的情况下,监管员将评估社群响应并将其決定交予本地社群作進一步的评论和审核。如果您有任何问题,请联络监管员