Thó-lūn:Thài-iông-hē

(Tùi 太陽系 choán--lâi)

sió-he̍k-chheⁿ siu-kái

  • sió-he̍k-chheⁿ (asteroid) kap sió-he̍k-chheⁿ (planetoid) m̄ chai ē-tit khu-piat--bô? --Kiatgak 02:49, 14 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)
    • Ū sî-chūn asteroid kah planetoid hō· lâng tòng-chò sī kāng-khoán mi̍h (tông-gī-sû). en:Minor planet chit-phiⁿ jīn-ûi asteroid èng-kai kong sī 1-khoán minor planet (=planetoid), m̄-koh chhin-chhiūⁿ bô it-tēng ê tēng-gī thang khu-hun asteroid kah kî-thaⁿ (khah tōa?) ê planetoid. Planet kah planetoid ê chha-pia̍t oân-ná bô it-tēng ê tēng-gī. A-giâu 04:06, 14 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

太陽系 siu-kái

 
太陽系(無照比例)

太陽系 (solar system)就是日頭佮遐的因為重力關係綴佇伊邊仔的星體(astronomical object),主要成員有日頭、八粒惑星(planet)佮一百六十五粒衛星,賰的嘛咧踅日頭的閣有矮惑星 (dwarf planet)、小惑星(asteroid, planetoid)、流星(meteoroid)、長尾星(comet)佮惑星間的坱埃 (interplanetary dust)。

對1930到2006年有九粒惑星;國際天文聯合會(IAU;International Astronomical Union)佇2006年8月24共冥王星的地位降級變矮惑星,choaⁿ-á 賰八粒。

外部連結 siu-kái


返回 "Thài-iông-hē" 頁面。