Thó-lūn:Lô-hàn-kha-á

(Tùi 羅漢跤仔 choán--lâi)

羅漢跤仔 siu-kái

羅漢跤(仔)羅漢腳(仔))本底是臺灣清朝時代無厝無某,嘛毋是讀冊人、農民、工人、生理人佮擔工 (taⁿ-khang) 的男性遊民,落尾閣有獨身中年查埔的意思。

簡介 siu-kái


臺灣一般的宮廟,巷路兩爿 (pêng) 的壁多數有畫十八羅漢圖。遊民定定倚靠佇彼號 (hit-lō) 壁的跤,遮風,覕 (bih) 雨,歇睏抑是嘻嘻嘩嘩。

另外的講法是,遊民散赤,時常穿破鞋,甚至褪 (thǹg) 赤跤,親像佛教的苦行頭陀梵文:Dhata)佮羅漢,所以有羅漢跤這个耍 (sńg) 笑的稱呼。

清朝時代前期,移民到台灣的限制足嚴。1684年設立臺灣縣過後,發布渡臺禁令。移民臺灣進前 (chìn-chêng),愛先予臺廈兵備道臺灣海防同知審查佮批准。而且渡臺者袂當 (boē-tàng) 𤆬 (「毛」的下底加四點火「灬」,chhoā) 厝內人,廣東人嘛袂使到台灣,致到 (kàu) 臺灣人口中,客人較少。

因為禁令,紲落去 (soà--lo̍h-khì) 欲一世紀,移民無法度𤆬 (chhoā) 家眷,女性不止仔乏 (ha̍t),無法得 (--tit) 娶某的「遊民」滿四界,遮 (chia) 的人著號做「羅漢跤仔」。

據《噶瑪蘭廳志》記載:

「台灣一種無宅無妻子,不士不農,不工不賣,不負載道路,俗指謂羅漢腳。嫖賭摸竊,械鬥樹旗,靡所不為。曷言乎羅漢腳也?謂其單身遊食四方,隨處結黨;且衫褲不全,赤腳終生也。」

翻譯:「臺灣有一款無厝閣無某無猴,嘛毋是讀冊人、無作農民、工人、生意人抑擔工的人,俗稱是『羅漢腳』。𪜶(人字爿「亻」的正爿加「因」,in)開查某,跋筊 (pua̍h-kiáu) ,作賊仔,械鬥,啥物攏作的出來。是按怎叫𪜶 (in) 羅漢腳?因為𪜶 (in) 單身浪蕩四海,四界嚾 (oang) 黨,而且衫仔褲破糊糊,規世人褪赤跤。」

後來𪜶 (in) 成做這馬 (chit-má) 所講的鱸鰻

參考資料 siu-kái


  • 陳淑均,《噶瑪蘭廳志》,臺灣文獻叢刊第160種

Chèng-sek thó-lūn siu-kái

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī ùi Hoâ-gí Wikipedia hoan-e̍k--ê. 這篇文章是對華語維基百科翻譯的。出處 (chhut-chhù): 羅漢腳歷史 (le̍k-sú)). ---Yoxem (talk) 2012-nî 9-goe̍h 3-jἰt (Pài 1) 18:52 (UTC)

返回 "Lô-hàn-kha-á" 頁面。