Thó-lūn:Hu̍t-kàu

(Tùi 佛教 choán--lâi)

Hō-ló Pu̍t-kàu bāng-ia̍h

siu-kái

請問線頂敢有閩南語的佛教資源?

Chhiáⁿ khoàⁿ [1]. A-giâu 05:20, 13 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Bān-hu̍t-hōe (ka-kī hoat-bêng ê pheng-im). A-giâu 05:39, 13 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Spam protection

siu-kái

Wikipedia ê nńg-thé jīn-ûi www.putixin.com (Hu̍t-kàu Phó·-thê-sim) sī "spam link", só·-í góa chiām-sî kā the̍h tiāu. A-giâu 05:27, 13 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

佛教,世界三大宗教之一(另外兩个是基督教伊斯蘭教),西元前六世紀的時代,釋迦牟尼佇古印度創建了佛教,叫做佛陀,按傳播線路,會當共佛教分做南傳佛教北傳佛教,啊若按照教義的精差來講,閣會使分做小乘佛教大乘佛教,現此時,佛教主要是流行佇中國韓國日本遮的東亞地區佮一寡仔東南亞的國家(譬如講泰國)。

佛教的歷史

siu-kái

會用的參考佛教歷史

釋迦牟尼過身了後,佛教佇當時的印度得著真緊發展,到甲孔雀王朝阿育王的時代,佛教已經成做印度的國教,非常的隆盛,敬奉佛祖佛塔嘛開始大量咧建造,對西元前150年開始建造的阿旃陀石窟,一直到甲西元七世紀才做煞。

隨著形勢咧發展,佛教嘛不斷咧修正佮豐富釋迦牟尼的學說,到尾仔分化做十八部(有人講二十部),西元一世紀的時,產生大乘佛教

孔雀王朝開始,佛教就分兩个無仝的方向向外國傳播,南傳佛教(小乘佛教)主要傳湠到泰國緬甸柬埔寨斯里蘭卡遮的所在,北傳佛教(大乘佛教)閣再分做兩个派別,一派經由Keshen Mil湠去到新疆,而且佇漢代的時陣傳入中國,形成漢傳佛教,後來閣再傳入去朝鮮、日本佮越南,另外閣一派主要佇西藏地區湠根,人叫做藏傳佛教,嘛就是”喇嘛教”。

基本教義

siu-kái

拜佛的人認為世間充滿痛苦,萬物攏嘛毋是固定不變的,這號做”無常”,佛教的基本教義是"四諦",就是"苦、集、滅、道"。

"苦諦"是佛教的起點,認為人生有七項苦:"生、老、病、死、分離、怨恨、求人(求不得)",只欲來到遮,就必定愛受痛苦的折磨。

"集諦”解說產生痛苦的根源,認為講,是人就有欲望,就會產生後果,啊後果就是痛苦的根源,這就是"因果"學說。

"滅諦"說明了按怎來消除痛苦,認為關鍵是愛消除欲望。

"道諦"共人講明修道的路途佮方法,講愛通過"八正道"的修行才會當達到"不生、不滅、絕對的恬靜佮永遠超脫"的境界。

佛教教導人愛"忍氣求生、任勞任怨",愛有"自我犧牲"的精神,佛教提倡眾生平等,認為任何人只欲相信就會當得著解脫。

釋迦牟尼捌試過幾偌款的步數,想欲替人得著解脫,到尾仔,伊佇一欉菩堤樹跤想七暝七日,總算覺悟,伊悟出一條理論:人定著愛經過修行才會當消除煩惱佮稀微,達到完全解脫的境界,了後就得著大智慧,了切生死,按呢自然就會遠離苦楚。

佛教各教派佇發展當中攏總形成各自的特色佮教義。

小乘佛教堅持佛教上早時的教義,認為釋迦牟尼是上代先徹底覺悟的人,毋是神明,只是已經完全解脫的偉人,啊普通人若欲跟隨的教導,必須先愛出家做和尚做一站時間,最後徹底解脫成做阿羅漢,小乘佛教崇拜寺廟的秩序,講寺廟象徵著世間的佛塔,也就是"曼陀羅"。

大乘佛教認為人人攏會當成佛,人經過修行攏會當去到西方極樂世界,就是成做,大乘佛教崇拜佛像,認為無一定愛出家,只欲心內有佛,總有一工仝款嘛會成做佛。

佛教的影響

siu-kái

佛教對亞洲國家的影響上蓋深,佛教已經成做信教國家人民的人生觀念,毋過佇印度,佛教文化確是愈來愈敗害,現此時佛徒佇印度只有0.6%的人口,而且真分散。

佛教隆盛的國家佮地區,怹的民族文化佮藝術攏總受著佛教思想足大的影響。


參考佛經列單

佛經包含佛教一切學說,佛經的全集號做大藏經

佛教宗派

siu-kái

外部連結

siu-kái

返回 "Hu̍t-kàu" 頁面。