Pang-chān:朝鮮

(Tùi 朝鮮 choán--lâi)


朝鮮有其他的意思,請看:朝鮮(區別頁)
朝鮮

朝鮮是對朝鮮半島佮伊附近Jeju島Geomun島Ulleung島等等的島嶼佮海的統稱。今仔日是朝鮮民主主義人民共和國大韓民國的領土。