Thó-lūn:Tāi-hân Bîn-kok

(Tùi 韓國 choán--lâi)
 
韓國
tóng-àn:Korea, South-CIA WFB Map.png

大韓民國 (朝鮮語:대한민국;羅馬字表記:Daehan Minguk)是一个位佇東北亞洲朝鮮半島南部的國家,西南邊是黃海,東南邊是朝馬海峽,東倚日本海,北邊是朝鮮

大韓民國佮朝鮮本來是仝一个國家,日本敗戰了後,朝鮮分做二个國家,南部佇1948年成立大韓民國佮北爿的朝鮮對抗。

基本資料

siu-kái

行政單位

siu-kái

韓國的行政單位分做特別市、廣域市佮道。

韓國位佇朝鮮半島的南邊,朝鮮半島佇亞洲大陸的東北部,對北邊到南邊總共有1,100 公里,朝鮮半島的北邊佮中國和露西亞相接,東邊倚日本海佮日本隔海相望,除了半島以外韓國閣有三千幾个島嶼

朝鮮半島的面積有22,2154平方公里,其中45%是會使種田的土地,朝鮮半島的山地占三分之二。

太白山脈對半島的北邊到南邊,上懸的山是白頭山,太白山脈主要佇半島的東邊,所以半島東邊較懸,西邊較下,對南北來看,北邊較懸,南部較下,東邊海岸較直,西邊海岸島嶼佮海灣較濟。

朝鮮半島主要有五條河:鴨綠江豆滿江大同江漢江洛東江,其中漢江佮洛東江是佇韓國內底,漢江的下游就是韓國的首都首爾(Seoul)。

返回 "Tāi-hân Bîn-kok" 頁面。