Pang-chān:人口

(Tùi 人口 choán--lâi)


人口是一个區域內底儂个總數,親像:國家人口著是一个國家儂个總數;城市人口著是一个城市儂个總數。

相關文章

siu-kái

外部連結

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Demography