Thó-lūn:Jîn-kháu

新增話題
活躍討論串
(Tùi 人口 choán--lâi)

人口Siu-kái

人口是一个區域內底人的總數,親像:國家人口著是一个國家人的總數;城市人口著是一个城市人的總數。

相關的文章Siu-kái

外部連結Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Demography

返回 "Jîn-kháu" 頁面。