Thó-lūn:Chóng-thóng

新增話題
活躍討論串
(Tùi 總統 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 900 phiⁿ.

總統Siu-kái

總統 (英語: President)是共和國國家的頭人,一般的來講總統是選舉產生的。

佇總統制的國家,總統是國家的頭人嘛是政府的最高領導人。

佇內閣制的共和國,總統雖罔是國家的頭人,毋過毋是政府實際的領導人,伊享有的行政權真少,有的國家的總統甚且完全無行政權,只是成做一項名譽爾爾。

相關的文章Siu-kái

返回 "Chóng-thóng" 頁面。