Pang-chān:總統

(Tùi 總統 choán--lâi)


總統英語: President)是共和國國家个頭儂,一般的來講總統是選舉產生个。

總統制个國家,總統是國家的頭儂嘛是政府的最高領導人。

內閣制个共和國,總統雖罔是國家个頭儂,毋過毋是政府實際个領導人,伊享有个行政權真少,有个國家个總統甚且完全無行政權,只是成做一項名譽爾爾。

有一寡國家,共這个職位叫做「國家主席」。

「總統」這字原底著有用佇軍事頭儂个稱呼。後來主要是對美國个領袖「president」个一種翻譯。President个意思是「presides个儂」,著是「坐佇頭位个儂」;字源是拉丁語个「pre-」(頭前)佮「-sedere」(坐)。現在个英語「president」無一定是國家个頭儂。學校、公司佮各種組織攏有通設「president」。這个詞有時嘛翻譯做「主席」。

除了「總統」以外,「president」佇以早个中國有真濟無仝个講法,親像「伯理璽天德」(華語ㄅㄛˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄉㄜˊ/bólǐxǐtiāndé)等等。

佇現代个日本韓國,或者是日本時代臺灣,總統號做「 (Tāi) (-thóng-) (léng)」(日語 (だい) (とう) (りょう)/Daitōryō韓語대통령/Taet‘ongnyŏng)。

相關个文章

siu-kái