Pang-chān:日本語

(Tùi 日語 choán--lâi)


日本語
日本語
源自國家  日本
使用地區  日本
母語使用者 1.25億
語系
日本語族
  • 日本語
文字系統 漢字Kana
官方地位
官方語言  日本
 Palau Angaur洲
語言代碼
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Glottolog nucl1643  無包含Hatizyô語
Linguasphere 45-CAA-a
日本語个分佈

日本語日文Nihongo () (ほん) ())是日本國內上主要个語言,即陣一般攏號做日語日文

雖然日本个法律無確實規定講日語是官方語言;不過,怹个真濟法條攏規定愛使用日文來書寫。佇日本个學校中,嘛攏用日語佮日文咧教育佮學習;日語是公用語言是事實。

日本語主要佇日本使用;臺灣韓國中國東北嘛有受過殖民地教育个老人會曉。

日本語个使用範圍主要是佇日本國內。佇日本,無論電視放送電影,猶是小說manga報紙,差不多攏是使用日語。

 
母音


有底代个文章

siu-kái

中古日本語

外部連結

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū 日本語 ê pán-pún.
 
Wikibooks ū koan-hē 日本語 ê kàu-châi kap soat-bêng-su.