Thó-lūn:Tiān-sī

進行的討論
(Tùi 電視 choán--lâi)

電視Siu-kái

電視是一種遠路的通信系統,用來放送佮收接的天頂的影佮聲,收接電視信息的機器號做電視機 (總是捷捷oân-ná共叫做"電視")。

返回 "Tiān-sī" 頁面。