Ji̍t-pún-gí (Ji̍t-bûn: 日本語, Nihongo) sī Ji̍t-pún kok-lāi siōng chú-iàu ê gí-giân. Chit-chūn it-poaⁿ lóng hō-chòe Ji̍t-gí(日語) kah Ji̍t-bûn(日文).

Ji̍t-pún-gí
日本語
Nihongo.svg
sài ê kok-ka Flag of Japan.svg Ji̍t-pún
chú-iàu tē-khu Flag of Japan.svg Ji̍t-pún
kòng ê jîn-kháu 1.25 ek
hē-sio̍k
bûn-jī Hàn-jī kah Kana
Koaⁿ-hong tē-ūi
koaⁿ-hong tē-ūi Flag of Japan.svg Ji̍t-pún
koán-lí ki-kò͘ Flag of Palau.svg Palau
gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Japanese language extension.PNG
Ji̍t-pún-gí ê hun-pò͘

Sui-jiân Ji̍t-pún ê hoat-lu̍t bô khak-si̍t kui-tēng kóng Ji̍t-gí sī koan-hong gí-giân; put-kò, in ê chin chē hoat-tiâu lóng kui-tēng ài sú-iōng Ji̍t-bûn lâi su-siá. Tī Ji̍t-pún ê ha̍k-hāu tiong, mā lóng iōng Ji̍t-gí kah Ji̍t-bûn teh kàu-io̍k kah ha̍k-sip; Ji̍t-gí sī kong-iōng gí-giân sī sū-si̍t.

Ji̍t-pún-oē chú-iàu tī Ji̍t-pún sú-iōng; Tâi-oân, Hân-kok, Tiong-kok Tang-pak mā ū siū-koè si̍t-bîn-tē kàu-io̍k ê lāu-lâng ē-hiáu.

Te̍k-tengSiu-kái

Hun-pò͘Siu-kái

Ji̍t-gí ê sú-iōng hoān-uî chú-iàu sī tī Ji̍t-pún kok-lāi. Tī Ji̍t-pún, bô-lūn tiān-sī, hòng-sàng kah tiān-iáⁿ, iáu-sī sió-soat, manga kah pò-chóa, chha-put-to lóng sī sú-iōng Ji̍t-gí.

Hoat-imSiu-kái

 
Bó-im


Ū tī-tāi ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Tiong-kó͘ Ji̍t-gí

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Wikipedia ū Ji̍t-pún-gí ê pán-pún.
Wikibooks ū koan-hē Ji̍t-pún-oē ê kàu-châi kap soat-bêng-su.