Ji̍t-pún-gí (Ji̍t-bûn: 日本語 Nihongo) sī Ji̍t-pún kok-lāi siōng chú-iàu ê gú-giân. Chit-chūn it-poaⁿ lóng hō-chòe Ji̍t-gí (日語) kah Ji̍t-bûn (日文).

Ji̍t-pún-gí
日本語
Goân-chū kok-ka  Ji̍t-pún
Sú-iōng tē-khu  Ji̍t-pún
bú-gí sú-iōng-chiá 1.25-ek
Gí-hē
Ji̍t-pún gí-cho̍k
  • Ji̍t-pún-gí
Bûn-jī hē-thóng Hàn-jī kah Kana
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Ji̍t-pún
 Palau Angaur Chiu
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 ja
ISO 639-2 jpn
ISO 639-3 jpn
Glottolog nucl1643  bô pau-hâm Hatizyô-gí
Linguasphere 45-CAA-a
Ji̍t-pún-gí ê hun-pò͘

Sui-jiân Ji̍t-pún ê hoat-lu̍t bô khak-si̍t kui-tēng kóng Ji̍t-gí sī koan-hong gú-giân; put-kò, in ê chin chē hoat-tiâu lóng kui-tēng ài sú-iōng Ji̍t-bûn lâi su-siá. Tī Ji̍t-pún ê ha̍k-hāu tiong, mā lóng iōng Ji̍t-gí kah Ji̍t-bûn teh kàu-io̍k kah ha̍k-sip; Ji̍t-gí sī kong-iōng gí-giân sī sū-si̍t.

Ji̍t-pún-gí chú-iàu tī Ji̍t-pún sú-iōng; Tâi-oân, Tiâu-sián, Tiong-kok Tang-pak mā ū siū-koè si̍t-bîn-tē kàu-io̍k ê lāu-lâng ē-hiáu.

Te̍k-teng

siu-kái

Hun-pò͘

siu-kái

Ji̍t-pún-gí ê sú-iōng hoān-uî chú-iàu sī tī Ji̍t-pún kok-lāi. Tī Ji̍t-pún, bô-lūn tiān-sī, hòng-sàng kah tiān-iáⁿ, iáu-sī sió-soat, manga kah pò-chóa, chha-put-to lóng sī sú-iōng Ji̍t-gí.

Hoat-im

siu-kái
 
Bó-im


Ū tī-tāi ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Tiong-kó͘ Ji̍t-pún-gí

Chù-kái

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Ji̍t-pún-gí ê pán-pún.
 
Wikibooks ū koan-hē Ji̍t-pún-gí ê kàu-châi kap soat-bêng-su.