Thó-lūn:Tiān-iáⁿ

(Tùi 電影 choán--lâi)

電影就是活動影像,嘛有人講做影戲影片抑是活動寫真,這是一種演聲藝術,用號做賽璐珞( celluloid )的膠片、錄影帶,或者是數位媒體共影像和聲音收起來,經過後來的編輯了後完成的。

電影內底相連紲的畫面,是一張一張相片組成的,因為遮的相片誠緊咧擺換,人的目睭無法度知覺著(人因)其實是互相獨立的影像,這就是視覺接一 ( persistence of vision )的現像,這款現像予影像離開了後,閣會佇目睭留差不多十分一秒,所以咱會感覺遐的圖像是咧振動的。

上早的電影是無聲的,今的電影大份攏有聲,有配音樂。

臺灣較早戲園放電影的時,閣會有辯士共觀眾那解說戲文。

返回 "Tiān-iáⁿ" 頁面。