Thó-lūn:Siáu-soat

(Tùi 小說 choán--lâi)

Kho-hàm siáu-soat siu-kái

Goá kā kho-hàm siáu-soat kái chò kho-ha̍k siáu-soat (science fiction). Sui-bóng SciFi bī-pit kho-ha̍k (chin chē chin hàm-kó͘), án-ne hoan-e̍k sǹg sī khah tiong-sèng, ia̍h ū ha̍h Eng-gí. Ah "kho-hàm", goá kám-kak ū ke-thiⁿ koá hù-bīn ê ì-bī, khó-pí lī-keng, hàm-kó͘, hàm-siūⁿ, hàm-tông. A-giâu 10:35, 2 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

  • Kái kah chin hó. Siáu-soat pún-té tō ū hoàn-sióng ê ì-hâm tī leh.
  • Hàm bô hàm, sī kè-ta̍t phoàⁿ-toàn, khah bô sek-ha̍p ēng lâi chò siáu-soat ê hun-hūi. Mā ū lâng jīn-ûi hoān-nā siáu-soat lóng chin hàm. --Kiatgak 01:55, 3 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

小說文學的一款表現款式。

小說的內容來講,和隨筆評論歷史無仝,小說無就是用狀空的故事來表現,無就是共事實上有的故事共改編,若手路來講,較濟是用散文的款式,雖罔嘛有小說作品予一寡學者認為較倚佇的形體(比論齊瓦哥先生(Doctor Zhivago))。

小說佇英語號做novel,這个字和西班牙語novela法語nouvelle仝語源,原底佇拉丁語攏是"新的消息(抑故事)"的意思。

小說若照長短,通分做長篇小說中篇小說短篇小説極短篇小說,若照內容的pōo-lūi,上無有下面這幾類:

返回 "Siáu-soat" 頁面。