Thó-lūn:Le̍k-sú

(Tùi 歷史 choán--lâi)

歷史會使簡單講是"關係過去的資料",親像"地球的地理歷史",若干焦用這个詞,一般是指咱的歷史,也就是前到今的人類社會的記載。

關係歷史的題目:

返回 "Le̍k-sú" 頁面。