Pang-chān:臺灣歷史

(Tùi 臺灣歷史 choán--lâi)
臺灣歷史
臺灣歷史
臺灣歷史年表
史前時代
荷蘭領Formosa
西班牙領Hermosa
東寧國
清領臺灣
臺灣民主國
日本時代
戰後臺灣

早期臺灣

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 臺灣史前時代

一般个看法是佇50,000年以前,臺灣就有儂蹛,毋過,遮个早期个住民留落來个物無真濟,現此時咱講个臺灣原住民人類學个角度是南島語族个。

荷蘭佮西班牙時代

siu-kái

鄭氏政權時代

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 鄭氏政權

清朝時代

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 臺灣清朝時代

日本時代

siu-kái

1894年, 大清日本因為朝鮮問題發生甲午戰爭,大清戰敗,1895年臺灣割予日本

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 戰後的臺灣

線頂資源

siu-kái