Thó-lūn:Tâi-oân le̍k-sú

進行的討論
(Tùi 臺灣歷史 choán--lâi)

臺灣歷史Siu-kái

早期臺灣Siu-kái

Siông-sè: 臺灣史前時代

一般的看法是佇50,000年以前,臺灣就有儂蹛,毋過,遮的早期的住民留落來的物無真濟,現此時咱講的臺灣原住民人類學的角度是南島語族的。

荷蘭佮西班牙時代Siu-kái

鄭氏政權時代Siu-kái

Siông-sè: 鄭氏政權

清朝時代Siu-kái

Siông-sè: 臺灣清朝時代

日本時代Siu-kái

1894年, 大清日本因為朝鮮問題發生甲午戰爭,大清戰敗,1895年臺灣割予日本

戰後Siu-kái

Siông-sè: 戰後的臺灣

相關Siu-kái

線頂資源Siu-kái

返回 "Tâi-oân le̍k-sú" 頁面。