Pang-chān:人類學

(Tùi 人類學 choán--lâi)


人類學簡單來講就是研究人類的學科 / 學問,規个來看有二个意義佇咧:

  • 人類學和任何時代的人類攏有關係。
  • 人類學嘛佮人類的逐方面有關係。

照傳統的講法,人類學佮其他人文學科主要無仝款的特色是伊強調各樣文化之間的比較,毋過因為現此時人類學的研究方法大份是用佇一个一个的社會 / 團體研究頂懸,頭前講的彼的精差的所在已經有愈來愈濟人咧討論,嘛受著愈來愈濟的爭議。