Jîn-lūi-ha̍k kán-tan lâi kóng tō-sī gián-kiù jîn-lūi ê ha̍k-kho / ha̍k-būn. Kui-ê lâi khòaⁿ ū 2-ê ì-gī tī--leh:

  • Jîn-lūi-ha̍k hām jīm-hô sî-tāi ê jîn-lūi lóng ū koan-hē.
  • Jîn-lūi-ha̍k mā kap jîn-lūi ê ta̍k-hong-bīn ū koan-hē.

Chiàu thôan-thóng ê kóng-hoat, jîn-lūi-ha̍k kap kî-thaⁿ jîn-bûn ha̍k-kho chú-iàu bô-kāng-khóan ê te̍k-sek sī i kiông-tiāu koh-iūⁿ bûn-hoà chi-kan ê pí-kàu. M̄-koh in-ūi hiān-chhú-sî jîn-lūi-ha̍k ê gián-kiù hong-hoat tōa-hūn sī ēng tī 1-ê 1-ê ê siā-hōe / thôan-thé gián-kiù téng-kôan, thâu-chêng kóng--ê hit-ê cheng-chha ê só·-chāi í-keng ū lú lâi lú chē lâng teh thó-lūn, mā siū-tio̍h lú lâi lú chē ê cheng-gī.