Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú nî-pió
Sú-chêng sî-tāi
Hô-lân léng Formosa
Se-pan-gâ léng Hermosa
Tang-lêng-kok
Chheng léng Tâi-oân
Tâi-oân Bîn-chú-kok
Ji̍t-pún sî-tāi
Chiàn-āu Tâi-oân

Chá-kî Tâi-oân siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tâi-oân sú-chêng sî-tāi

It-poaⁿ ê khòaⁿ-hoat sī tī 50,000 nî í-chêng Tâi-oân tio̍h ū lâng tòa. M̄-koh, chia-ê chá-kî ê chū-bîn lâu-lo̍h-lâi ê mi̍h bô chin-chōe. Hiān-chhú-sî lán kóng ê Tâi-ôan goân-chū-bîn àn jîn-lūi-ha̍k ê kak-tō͘ sī lâm-tó-gí-cho̍k ê.

Hô͘-lân kap Se-pan-gâ sî-tāi siu-kái

Teⁿ-sì chèng-koân sî-tāi siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tēⁿ-sī chèng-kôan

Chheng-kok sî-tāi siu-kái

Tâi-oân Chheng-kok sî-tāi

Jı̍t-pún sî-tāi siu-kái

1894 nî, Tāi-chheng kah Ji̍t-pún in-ūi Tiâu-sián būn-tê hoat-seng Kah-ngó͘ chiàn-cheng. Tāi-chheng chiàn-pāi, 1895 nî Tâi-oân koah-hō͘ Ji̍t-pún.

Chiàn-āu siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Chiàn-āu ê Tâi-oân

Siong-koan siu-kái

Sòaⁿ-téng chu-gôan siu-kái