Kap-ngó͘ Chiàn-cheng

(Tùi Kah-ngó͘ chiàn-cheng choán--lâi)

Kap-ngó͘ Chiàn-cheng (Hàn-jī: 甲午戰爭) ia̍h-sī kiò-chòe Ji̍t Chheng Chiàn-cheng (Hàn-jī: 日清戰爭), sī Tāi-ji̍t-pún Tè-kok kap Chheng-kok tī 1894 nî 7 goe̍h kàu 1895 nî 4 goe̍h chi-kan phah--ê chı̍t-ê chiàn-cheng. Ji̍t-pún phah-iâⁿ chia chiàn-cheng, Tâi-oân hō͘ Chheng-kok koah-jiōng hō͘ Ji̍t-pún.

Kap-ngó͘ Chiàn-cheng