Kap-ngó͘ Chiàn-cheng

(Tùi Kah-ngó͘ chiàn-cheng choán--lâi)


Kap-ngó͘ Chiàn-cheng (Hàn-jī: 甲午戰爭) ia̍h-sī kiò-chòe Ji̍t Chheng Chiàn-cheng (Hàn-jī: 日清戰爭), sī Tāi-ji̍t-pún Tè-kok kap Chheng-kok tī 1894 nî 7 goe̍h kàu 1895 nî 4 goe̍h chi-kan phah--ê chı̍t-ê chiàn-cheng. Ji̍t-pún phah-iâⁿ chia chiàn-cheng, Tâi-oân kah Liâu-tang Poàn-tó hō͘ Chheng-kok koah-jiōng hō͘ Ji̍t-pún, m̄-koh in-ūi Lō͘-se-a, Tek-kok, Hoat-kok chhap-chhiú, chòe-āu Liâu-tang Poàn-tó bô hőng koah chhut--khì.

Kap-ngó͘ Chiàn-cheng

Pōe-kéng

siu-kái

Ūi-tio̍h pang-chō͘ Tiâu-sián pêng-loān, Chheng-kok kah Ji̍t-pún lóng phài-peng khì Tiâu-sián, m̄-koh tāi-chì kai-koat liáu-āu Ji̍t-pún bô beh thè-peng, Chheng-kok kah Ji̍t-pún chőaⁿ phah khí--lâi.

Siong-koan ê bûn-chioⁿ

siu-kái