Má-koan Tiâu-iok (Ji̍t-pún-gí: 馬関条約Eng-gí: Treaty of Shimonoseki[1]), koh hō-chò Ē-koan Tiâu-iok (Ji̍t-pún-gí: 下関条約), Chheng Ji̍t Káng-hô Tiâu-iok[2] (Ji̍t-pún-gí: 日清講和条約) he̍k-chiá Tiong Ji̍t Káng-hô Tiâu-iok[3], sī Tāi-chheng Tè-kok kah Tāi Ji̍t-pún Tè-kok tī 1895 nî 4 goe̍h 17 hō (Tāi-chheng Kong-sū 21 nî 3 goa̍h 23 hō; Tāi Ji̍t-pún Tè-kok Bêng-tī 28 nî 4 goe̍h 17 hō) chhiam-tèng ê tiâu-iok.

Ji̍t-gí ê tiâu-iok, tián-sī tī Ji̍t-pún Gōa-bū-séng Gōa-kau Sú-liāu-koán

Chit-ê tiâu-iok chèng-sek soan-kò Kah-ngó͘ chiàn-cheng ê kiat-sok, mā hō͘ Tāi-chheng Tè-kok kā Hok-kiàn Tâi-oân-séng (hâm Phêⁿ-ô͘) kah liâu-lêng-séng lâm-pō͘ ê Liâu-tang Poàn-tó koah hō͘ Tāi Ji̍t-pún Tè-kok; Tâi-oân tio̍h ùi-chia khai-sí 50 tang ê Ji̍t-pún sî-tāi. Siâng-sî, Tāi-chheng Tè-kok soan-pò͘ beh hòng-khì tùi Tiâu-sián kúi-pah-tang ê chong-chú-kok tē-ūi, hō͘ Ji̍t-pún ē-sái tī kúi-nā tang í-āu kā Tiâu-sián chiàm-khì. Liâu-tang poàn-tó in-ūi Lō͘-se-a, Tek-kok kah Hoat-kok kài-ji̍p tio̍h bô koah chhut--khì ah.

Chù-kha

siu-kái
  1. Frank W. Ikle, "The Triple Intervention. Japan's Lesson in the Diplomacy of Imperialism." Monumenta Nipponica 22.1/2 (1967): 122-130. online Archived 2019-08-26 at the Wayback Machine.
  2. "清日講和條約(1895年,馬關條約)(仿製品)". 國立臺灣歷史博物館. 
  3. 百年傳承 走出活路─中華民國外交史料特展- 臺灣光復 Archived 2023-01-18 at the Wayback Machine.,國立故宮博物院