Tāi Ji̍t-pún Tè-kok


Tāi-ji̍t-pún Tè-kok (Ji̍t-pún-gí: 大日本帝国) sī 1889 nî kàu 1945 nî chi-kan Ji̍t-pún chèng-hú kun-kù Tāi-ji̍t-pún Tè-kok Hiàn-hoat só͘ chhái-ēng ê kok-hō. 1936 nî, Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê ēng-hoat chiah khai-sí tī koaⁿ-hong ê bûn-su bīn-téng thong-iōng. Ji̍t-pún-kok Hiàn-hoat1947 nî pan-pò͘ liáu-āu, Ji̍t-pún koaⁿ-hong tio̍h bô chài-koh sú-iōng-kóe chit-ê miâ-chheng.

Tāi Ji̍t-pún Tè-kok
大日本帝國
1868 nî–1947 nî
Tāi Ji̍t-pún Tè-kok kî-á
kok-kî
Tāi Ji̍t-pún Tè-kok kok-hui
kok-hui
Chu-kù: 五箇条の御誓文
Kok-koa: 君が代
"Kun chi Tāi"
1942 nî, Tāi Ji̍t-pún Tè-kok ê tian-hong sî-kî *   Ji̍t-pún *   si̍t-bîn-tē (Tiâu-sián, Tâi-oân, Hoâ-thài-tó) / Lâm-iông Kûn-tó *   Ka-lé chèng-khoân / Pó-hō͘-tē / Chiàm-niá ê só͘-chāi
1942 nî, Tāi Ji̍t-pún Tè-kok ê tian-hong sî-kî
Siú-to͘ Kiaⁿ-to͘ (1868–1869)
Tang-kiaⁿ-chhī (1869–1943)
Tang-kiaⁿ-to͘ (1943–1947)
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Tang-kiaⁿ-chhī (1869–1943)
Tang-kiaⁿ-to͘ (1943–1947)
Koaⁿ-hong gí-giân Ji̍t-pún-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, poàn kun-chú li̍p-hiàn
Thian-hông  
• 1910–1912
Bêng-tī Thian-hông
• 1912–1926
Tāi-chèng Thian-hông
• 1926–1945
Chiau-hô Thian-hông
siú-siòng  
• 1885–1888 (siōng-chá)
Itô Hirobumi
• 1946–1947 (choè-āu)
Yosida Sigeru
Li̍p-hoat ki-kò͘ (1868-1871)
Kùi-cho̍k-īⁿ (1871-1889)
Kok-hoē (1889-)
Kùi-cho̍k-īⁿ (1889-1947)
Chiòng-gī-īⁿ (1890-)
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1868 nî
• Pang-hoāi
1947 nî
Bīn-chek
1938 1,984,000 km2 (766,000 sq mi)
1942 7,400,000 km2 (2,900,000 sq mi)
Jîn-kháu
• 1920
77,700,000
• 1940
105,200,000
Hoè-pè Ji̍t-pún yen
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Edo bō͘-hú
Ezo Kiōng-hô-kok
Ji̍t-pún ê Chiàm-niá