Chiau-hô Thian-hông (昭和天皇 Shōwa-tennō?, 1901 nî 4 goe̍h 29 ji̍t – 1989 nî 1 goe̍h 7 ji̍t), chāi-siⁿ sî-chūn hō Hirohito (裕仁), sī Ji̍t-pún tē-124-tāi ê thian-hông, chāi-ūi kî-kan sī 1926 nî 12 goe̍h 25 ji̍t kàu 1989 nî 1 goe̍h 7 ji̍t. Tû-liáu sîn-ōe thôan-soat ê í-gōa, Chiau-hô Thian-hông sī le̍k-sú-siōng chāi-ūi siōng-kú, siōng tn̂g-hòe-siū ê thian-hông.

Chiau-hô Thian-hông
昭和天皇

Chiau-hô Thian-hông
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 1926 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 1989 nî 1 goe̍h 7 ji̍t
Tài-koan-sek 1928 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Tāi-chèng Thian-hông
Kè-jīm Akihito
Phoè-ngó͘ Hiong-sûn Hông-hiō
Choân-miâ
Hirohito (裕仁)
Liân-hō kap sî-kan
Chiau-hô (昭和): 1926 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 1989 nî 1 goe̍h 7 ji̍t
Ông-sek Ji̍t-pún hông-sek
Lāu-pē Tāi-chèng Thian-hông
Lāu-bú Cheng-bêng Hông-hiō
Chhut-sì 1901 nî 4 goe̍h 29 ji̍t(1901-04-29)
 Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Kòe-sin 1989 nî 1 goe̍h 7 ji̍t (87 hòe)
 Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘