Ji̍t-pún hông-sek

Ji̍t-pún ê Hông-sek (皇室 / こうしつ) pau-hâm thian-hông hām hông-cho̍k. Tû-liáu hian-hông pún-lâng í-gōa, só͘-ū-ê lōe-têng hông-cho̍k hō-chòe "lōe-têng", kî-thaⁿ-ê cha-po͘ hông-cho̍k kah in kok-chū-ê ka-têng chó͘-sêng chōe-chōe kiong-ka. Ji̍t-pún hông-sek ê sêng-gôan pēng-bô sèⁿ-sī kah sóan-kí-kôan, bô siū-tio̍h it-poaⁿ Ji̍t-pún hō͘-che̍k hoat-lu̍t ê kóan-lí; hông-sek ū lēng-gōa chè-tēng ê Hông-sek tián-hōan lâi kui-tēng.

Kài-siāuSiu-kái

Chheng-hōSiu-kái

Sin-hūnSiu-kái

Kè-sêngSiu-kái

Sêng-gôanSiu-kái

Lōe-têngSiu-kái

Tong-kiongSiu-kái

Chhiu-siáu-kiongSiu-kái

Siông-lio̍k-kiongSiu-kái

Sam-li̍p-kiongSiu-kái

Ko-gôan-kiongSiu-kái

Pang-bô͘:Jit-pun hong-sek