Hō͘-kháu

(Tùi Hō͘-che̍k choán--lâi)

Hō͘-kháu (戶口), he̍k-chiá hō͘-che̍k (戶籍) sī chi̍t chióng í hō͘ (戶) ûi tan-ūi ê jîn-kháu koán-lí chè-tō͘; tī chē-chē Tang-a kok-ka si̍t-si, pau-hâm Tiong-kok, Tâi-oân, Hân-kok, Ji̍t-pún kap Oa̍t-lâm.