Ji̍t-pún yen (Ji̍t-pún-gí: 日本円) sī Ji̍t-pún chîⁿ. Sù-siông hō͘ lâng siá ¥ chò kì-jīn, chóng--sī nā tī in pún-kok, sī siá-chò 円 chit-ê hàn-jī. In-ūi hoē-lu̍t ê koan-hē, Ji̍t-pún chîⁿ ê bīn-gia̍h chiâⁿ toā, gîn-kak-á ū ¥500--ê, nā choá-phiò ū kah ¥10000--ê.

Ji̍t-pún yen
日本円
Gîn-phiòGîn-kak-á
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé JPY
Sò͘-jī tāi-bé 392
Chí-sò͘ 0
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 sen ( ia̍h )
 ​11000 rin ()
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō ¥
Gîn-phiò ¥1,000, ¥2,000 (discontinued, still legal tender);[1][2] ¥5,000, ¥10,000
Gîn-kak-á ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Ji̍t-pún
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ji̍t-pún Gîn-hâng
 Bāng-chām www.boj.or.jp
Ìn-soat-chiá Kok-li̍p Ìn-soat Kio̍k
 Bāng-chām www.npb.go.jp
Chō-pè-kio̍k Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.mint.go.jp
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 0.5% 2019-CPI
 Chu-liāu [3]

Ji̍t-pún chîⁿ sī kok-chè liû-thong ê hoè-pè, i ê kau-e̍k-liōng sī thong sè-kài tē 3 koân.

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê JPY ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. P. Sean Bramble (2004). Culture Shock!: Japan. Graphic Arts Center Publishing Company. p. 107. ISBN 9781558688520. 
  2. Akiko Kondo (September 6, 2006). "Unwanted and unloved, 2,000 yen bills find few fans". The Japan Times. February 19, 2020 khòaⁿ--ê. 
  3. "Statistics Bureau Home Page/Consumer Price Index". Stat.go.jp. February 20, 2020 khòaⁿ--ê.