It-bī Chiàn-cheng (乙未戰爭) sī Tāi-ji̍t-pún Tè-kok chhim-lio̍k Tâi-oân Bîn-chú-kok--ê chiàn-cheng. 1895 nî 11 goe̍h, Tâi-oân Bîn-chú-kok hō͘ Ji̍t-pún bia̍t-kok, khai-sí Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi.

It-bī Chiàn-cheng

Japanese operations in Taiwan, 1895
Sî-kan29 May–21 October 1895
Tē-tiám
Kiat-kó Japanese victory. Extinction of the Republic of Formosa
7-year insurgency
Léng-thó͘
piàn-hòa
Annexation of Taiwan by Japan
Kau-chiàn-hong
 Empire of Japan Republic of Formosa
various militia forces
Chí-hui-koaⁿ kap léng-tō-chiá
Empire of Japan Kabayama Sukenori
Empire of Japan Arichi Shinanojo
Tang Ching-sung
Liu Yung-fu
Peng-le̍k
7,000, rising to 37,000 by October 1895
around a dozen warships
75,000 (ex-Qing regulars, local volunteers and Hakka militia)
Sí-siong
Killed: 164
Wounded: 515
Died from disease: 4,642
Killed: 14,000 including civilian casualties